Regulamin

Regulamin korzystania z obiektu: „Kaponiera Kolejowa”

 1. Kaponiera Kolejowa to zrewitalizowany obiekt fortyfikacyjny udostępniony do zwiedzania przez właściciela obiektu – miasto Poznań (zwanego dalej właścicielem).
 2. Zwiedzanie obiektu oraz atrakcje zapewnia operator obiektu (zwany dalej operatorem) działający na zlecenie właściciela Wszystko Gra s.c. Sz. Dąbrowski, A. Dąbrowska (ul. Podolska 5, 60-615 Poznań, NIP: 781-188-95-54)
 3. Osoby odwiedzające obiekt i uczestniczące w zajęciach organizowanych przez operatora, zwane dalej uczestnikami,zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz realizowania zaleceń obsługi.

Udział w zajęciach:

 1. Szczegółowy harmonogram wydarzeń organizowanych w Kaponierze Kolejowej publikowany jest przez operatora na stronie www.kaponierakolejowa.pl.
 2. Wszystkie atrakcje są udostępniane uczestnikom nieodpłatnie.
 3. Uczestnictwo w atrakcjach równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu, a uczestnik jest zobowiązany do realizowania zaleceń organizatora.
 4. Część atrakcji może posiadać szczegółowe zasady (np. pokój zagadek), dostępne na miejscu przed imprezą lub podczas rejestracji. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z nimi i respektowania ich.
 5. Część wydarzeń objęta jest ograniczeniem ilości lub rezerwacją miejsc. Rezerwacja miejsc odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.kaponierakolejowa.pl (celem dokonania rezerwacji należy wybrać datę w dostępnym na w/w stronie kalendarzu, po wybraniu daty pojawi się lista dostępnych w danym dniu wydarzeń, jeśli rezerwacja wydarzenia będzie konieczna informacja o tym będzie zawarta w opisie wydarzenia i udostępniony będzie tam formularz zapisu).
 6. W razie rezygnacji z zajętego uprzednio miejsca na zajęciach należy poinformować organizatora za pośrednictwem formularza kontaktowego, o rezygnacji z zarezerwowanej atrakcji.
 7. Z uwagi na niską temperaturę na obiekcie, należy pamiętać o zapewnieniu odpowiednio ciepłej odzieży dostosowanej do planowanego czasu przebywania w obiekcie.
 8. Operator nie zapewnia dostępu do toalet. Na terenie „Ronda Kaponiera” znajdują się toalety płatne.

Bezpieczeństwo:

 1. Uczestnicy zobowiązani są do poruszania się po obiekcie Kaponiery Kolejowej zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez organizatorów.
 2. Zabrania się wchodzenia w miejsca wyłączone przez organizatorów ze zwiedzania, do których wejście zostało zamknięte, zagrodzone lub w inny sposób oznaczone, jako nieprzeznaczone do zwiedzania.
 3. Zabrania się przechodzenia lub przerzucania jakichkolwiek przedmiotów przez ściankę działową lub otwory nad drzwiami wygradzającymi część niedostępną pomieszczeń.
 4. Podczas przebywania w obiekcie mogą być używane wyłącznie zamknięte źródła światła.
 5. Na terenie Kaponiery Kolejowej nie wolno przebywać pod wpływem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.
 6. Na terenie obiektu nie wolno spożywać alkoholu i palić wyrobów tytoniowych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uszkodzone i pozostawione na terenie obiektu
 8. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń i wskazówek operatora i pracowników obiektu.
 9. Podczas obecności na terenie obiektu Kaponiery Kolejowej należy zachowywać się zgodnie z powszechnymi wymogami kultury osobistej, w szczególności nie używać wulgaryzmów, nie przerywać w sposób nieuzasadniony wypowiedzi osób oprowadzających lub przeprowadzających zajęcia, zachowywać się w sposób kulturalny w stosunku do pozostałych uczestników zwiedzenia, czy innych wydarzeń na terenie obiektu.
 10. W przypadku niestosowania się do postanowień regulaminu pracownicy mają prawo zażądać opuszczenia obiektu.
 11. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za skutki wynikające z nierespektowania regulaminu.
 12. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą elementy lub wyposażenie obiektu lub dopuszczą się innej szkody zobowiązane są do jej naprawienia. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2019 r., poz. 1145 – j.t. z dnia 16 maja 2019 r. ).